ស្អប់ស្នេហ៍ដំបូង

ស្អប់ស្នេហ៍ដំបូង


​តើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ធ្លាប់​មាន​ស្នេហា​ដំបូង​ដែរ​ទេ​?​តើ​មាន​អារម្មណ៍​បែបណា​ដែរ​នៅពេល​ដែលមាន​ស្នេហា​ដំបូង​បែប​នេះ​?​ ​ហើយ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​នៅពេលដែល​ស្នេហា​ដំបូង​របស់​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ត្រូវបាន​បែកបាក់?