គាត់ជាទីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំ

គាត់ជាទីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំ


និស្ស័យបានបណ្តាលអោយខ្ញុំជួបបុរសម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រលាញ់ ទាំងដែលខ្ញុំពេលនោះមានឈ្មោះជាសង្សាររបស់អ្នកដទៃផ្សេងរួចទៅហើយ។ បុត្រជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលតែងតែបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហា ហើយជួយខ្ញុំបានទាន់ពេលជានិច្ច។ គាត់មិនដែលទាមទារអ្វីពីខ្ញុំឡើយ ទាំងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ពីមុនមកឡើយ។ តើគាត់ជាអ្នកណា ហេតុអ្វីគាត់ការពារខ្ញុំម៉្លេះ?