នេះឬស្នេហាដំបូង?

នេះឬស្នេហាដំបូង?


តើស្នេហាទីមួយ សុទ្ធតែបរាជ័យមែនទេ? តើមានអ្នកណាខ្លះទៅដែលអាចរៀបការ និងរស់នៅជាមួយមនុស្សដំបូងដែលខ្លួនស្រឡាញ់ នោះ? ឬក៏ជោគជ័យស្នេហាកើតឡើងបានទាល់តែមានបទពិសោធន៍ខូចចិត្តមែនទេ?