អាគមក្រោយផ្ទះ (ពិធីពន្លែងខ្មោច)

អាគមក្រោយផ្ទះ (ពិធីពន្លែងខ្មោច)


ដំណាលពីលោកតាហ្ហួងពិជ័យ បានបង្រៀនវិជ្ជាមន្តគាថាដល់ចៅប្រុស២នាក់ ទុកគ្រាន់បើការពារខ្លួន ប្រសិនជាមានសត្រូវណាហ៊ានបៀតបៀនពួកគេ និងបងប្អូនទាំង៥នាក់ នៃវង្សត្រកូលហ្ហួង តែអ្វីដែលយើងមិនអាចស្មានដឹងមានចៅប្រុសម្នាក់បានយកវិជ្ជាដែលខ្លួនចេះចាំទៅប្រើក្នុងផ្លូវងងឹតហើយពិធីពន្លែងខ្មោចក៏ចាប់ផ្តើមឡើង....