ទេពច្យុតក្លែងក្លាយ

ទេពច្យុតក្លែងក្លាយ


វាដូចជាឈឺបន្តិច ផ្សារបន្តិច ហាក់ដូចជាចង់យំបន្តិច តែទុកចិត្តចុះ... ខ្ញុំយំលែងចេញទៀតហើយ