ស្នាមអត្តឃាត

ស្នាមអត្តឃាត


នាងជានារីម្នាក់ដែលរសនិយមវត្តុបុរាណឬរបស់ដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គមនិយម ថ្ងៃមួយនាងទៅហាងហ៊ាសុង ដែលដាក់លក់របស់ចាស់ៗ ហើយក៏រកបានថាសចម្រៀងដែលសល់ពីសម័យបារាំង តែថានៅពេលដែលបានស្តាប់នោះហើយ ហាក់ដូចជាមានអ្វីម៉្យាងមកលាយឡំ... មកសណ្ដំ... ឱ្យវង្វេងក្នុងភពដែលស្រងេះស្រងោច ហើយសោកសៅ​រហូតពិបាកនិងគ្រប់គ្រងស្មារតី....