លីនដា ភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើ

លីនដា ភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើ


លីនដាសិស្សស្រីម្នាក់មានថាមពលពិសេសអាចមើលឃើញខ្មោចបាន ពេលព្រឹកជាសិស្សធម្មតា ពេលយប់ស្រាប់តែក្លាយទៅជាគ្រូចាប់ខ្មោច វាសនាកំណត់ឱ្យជីវិតរបស់នាងរស់នៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពពួកអមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវការនាង។