សព្វសិទ្ធិ

សព្វសិទ្ធិ


ប្រភពរឿង៖ គម្ពីរបញ្ញាសជាតក ប្រភេទរឿង៖ អក្សរសិល្បិ៍បុរាណ បែបសាស្ត្រាល្បែង ចលនា៖ ពុទ្ធនិយម អ្នកនិពន្ធ៖ ហ្មឺនភក្តីអក្សរតន់ កាលកំណត់តែង៖ ព.ស ២៤៤២​ត្រូវនឹងគ.ស.១៨៩៩