ថ្ងៃណាមួយ

ថ្ងៃណាមួយ


ទោះអ្នកណាមិនយល់ពីខ្ញុំ ខ្ញុំធ្លាប់សង្ឃឹមហោចណាស់មានអ្នកទោះអ្នកណាពេបជ្រាយខ្ញុំ ខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកនឹងយល់តែចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំឲ្យតម្លៃអ្នកជ្រុលពេកហើយ...