មិត្តនៅជាប់បន្ទប់ខ្ញុំ

មិត្តនៅជាប់បន្ទប់ខ្ញុំ


ហើយស្អីវាយក៏?! ចំជារំខានមែនវ្ហើយ! ...តែថានាងស្លាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៤ ​ចុះអ្នកណាដែលមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះ??