អំពើ+បាប

អំពើ+បាប


មកពីវាផងបានគេធ្វើអំពើដាក់បាន វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេធ្ងន់ធ្ងរពេក កម្មអ្នកណាអ្នកនោះជាអ្នកទទួល យើងសាងអ្វីរមែងទទួលបានផលហ្នឹង...