ព្រះនាងអាប

ព្រះនាងអាប


នៅអាណាចក្រ សូរ្យគ្រាស​ ដែលជាអាណាចក្រពោពេញទៅដោយភាពខ្មៅងងឹត គេអាចហៅបានម៉្យាងទៀតថាជា អាណាចក្រ​នៃបណ្តាសាពពួកព្រាយអាប។នៅអាណាចក្រនេះគ្របដណ្ដប់ទៅដោយវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងមន្តបណ្តាសាដែលបណ្តាលឱ្យអាណាចក្រទាំងមូលទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃ​សូរ្យគ្រាស​​។នៅទីនេះគ្មានពេលថ្ងៃទេគឺមានតែពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះ។