ផ្ទះមួយនោះ

ផ្ទះមួយនោះ


ព្រោះតែជីវភាពលំបាកបងស្រីត្រូវសម្រេចចិត្តស្វែងរកផ្ទះដែលថោកសម្រាប់មនុស្សនៅគ្នា៥នាក់ ក្រោយពេលចៃដន្យក៏បានជួបផ្ទះដែលត្រូវចិត្តព្រមទាំងតម្លៃសមរម្យទៀតផង។ ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមិនបានដឹងពីរឿងរ៉ាងពីក្រោយរបស់ផ្ទះមួយនេះឡើយ រឿងដែលត្រូវលាក់បាំងបានជីកកាយព្រមទាំងការលងបន្លាចពីវីញ្ញាណដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមួយនោះ។