ស្នេហា​ក្នុង​ការ​ចង​ចាំ

ស្នេហា​ក្នុង​ការ​ចង​ចាំ


រឿង​ចម្លែក​បាន​កើត​ឡើង​មក​លើ​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​បាន​ទទួល​នាឡិកា​ដែល​មិន​ស្គាល់​ប្រវត្តិ​មួយ។ វាសនា​ពួក​គេ​ត្រូវ​ពឹង​ផ្អែក​ទាំង​ស្រុង​ទៅ​លើ​វា។ ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​សម្រេច​បំណង​ដែល​នាឡិកា​នោះ​ត្រូវ​ការ។