ភូមិគ្រឹះអាថ៌កំបាំង

ភូមិគ្រឹះអាថ៌កំបាំង


មាលតី​បាន​ទៅ​រស់នៅ​ភូមិ​គ្រឹះ​របស់​នរិន្ទ ​មាន​រឿង​ចម្លែក​ជាច្រើន​កើតឡើង​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ចម្ងល់ ចុងក្រោយ​នាង​ក៏​បាន​ដឹង​ថា​ នាង​និង​នរិន្ទ​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ភូមិ​គ្រឹះ​មានរឿង​ពាក់​ព័ន្ធ​ជាមួយគ្នា​តាំងពី​អតីត​កាលដែល​មិនទាន់​ស្រាយ​ចេញ។