ប្រពន្ធអត់ខាន់ស្លា

ប្រពន្ធអត់ខាន់ស្លា


គ្រួសារ​របស់​លោក​ប្រាក់ សម្បត្តិ និង​គ្រួសារ​របស់​លោក កែវ ច័ន្ទ ជា​គ្រួសារ​ដ៏​ស្ដុកស្ដម្ភ​ ហើយ​ពួក​គេ​​ជា​មិត្ត​ស្លាប់​រស់​នឹង​គ្នា​ទៀត។ ដោយ​លោក​ប្រាក់​សម្បត្តិ​​មាន​កូន​ប្រុស​ម្នាក់​ឈ្មោះ ប្រាក់ សម្បត្តិភូមិ ​ហើយ​គ្រួសារ​របស់​លោក​កែវច័ន្ទ​មាន​កូនស្រី​ម្នាក់​ឈ្មោះ កែវច័ន្ទអូដា(ហៅ​អូ)​ និង​កូន​ប្រុស​តូច​ម្នាក់​ទៀត​ឈ្មោះ កែវច័ន្ទអាត។