ប្រពន្ធអត់ខាន់ស្លា-ស្នេហ៍ងំក្នុងចិត្ត

ប្រពន្ធអត់ខាន់ស្លា-ស្នេហ៍ងំក្នុងចិត្ត


បន្ទាប់​ពី​យក​ព័ត៌មាន​របស់​អូ​ទៅ​ឱ្យ​សម្បិត្តភូមិ​រួច​រាល់​ មេឃ​ក៏​ត្រលប់​មក​ផ្ទះ​វិញ។ គ្រាន់​តែ​នាយ​ដើរ​ចូល​ផ្ទះ​បាន​បន្តិច​ មនុស្ស​ចាស់​ដែរ​អង្គុយ​នៅ​លើ​គ្រែ​ប្រណិត​នៃ​ជ្រុង​ម្ខាង​នៃ​ផ្ទះ​ក៏​​និយាយ​ឡើង​ ទើប​ធ្វើ​ឱ្យ​គេ​ត្រូវ​ដើរ​ទៅ​រក​គាត់។