ទាយាទស្នេហ៍

ទាយាទស្នេហ៍


ព្រោះតែលេងច្រើនមិនព្រមគិត ធ្វើឱ្យនាងដុតក្រដាសកុងត្រាភាគហ៊ុនធំរបស់បងប្រុងខ្លួនចោលបាត់។ ដូច្នេះដើម្បីលុបលាងកំហុស ស្រីឆ្នាស់ បេឡា​​មានភារកិច្ចទាក់ទាញម្ចាស់ហ៊ុនធំនោះឱ្យមកចុះកុងត្រាជាមួយបងខ្លួនម្ដងទៀត។