ចិត្ត​ស្នេហ៍​តែ​ម្ខាង

ចិត្ត​ស្នេហ៍​តែ​ម្ខាង


ចិត្ត​ស្នេហ៍​តែ​ម្ខាង​ជា​ស្នេហា​មួយ​របស់​កំលោះ​ពាណិជ្ជករ​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ​ម្នាក់​និង​នារី​ក្រីក្រ​ជា​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​មួយ​កន្លែង។