វីរ​នារី

អ្នក​នឹង​មិន​ដឹង​ថា តើ​អ្នក​ម្ដាយ​របស់​អ្នក​លះ​បង់​ចំពោះ​អ្នក​ប៉ុនណា​នោះ​ទេ រហូត​ទាល់​តែ​អ្នក​ក្លាយ​ជា​ម្ដាយ​ឪពុក​របស់​គេ​វិញ។ នារី​ជា​ម្ដាយ​តែង​តែ​លះ​បង់​ចំពោះ​កូន ឆ្លង​កាត់​រាល់​ការ​ឈឺ​ចាប់​ទាំង​ឡាយ ដើម្បី​ឱ្យ​កូន​បាន​ល្អ។