ស្រឡាញ់អូនTranslator

ស្រឡាញ់អូនTranslator


«អា​ឃ្លា​មួយ​ដែរថា From the bottom of my broken heart ហ្នឹង គេ​បក​ថា​ម៉េច​កូន​?» «ចា៎ស​! ប៉ា គេ​ប្រែ​ថា ចេញពី​កំប៉េះគូទ​នៃ​បេះ​ដូង​របស់​ខ្ញុំ​»​។ នេះ​គឺជាស​ម្តី​របស់​ក្មេងស្រី​អាយុ ១០ ឆ្នាំ​ម្នាក់ ដែល​មាន​ក្តី​ស្រមៃ​ចង់​ក្លាយជា​អ្នកបកប្រែ​ភាសា​អង់គ្លេស​អាជីព​ម្នាក់​។