តុក្កតា​ពណ៌​ស្វាយ

តុក្កតា​ពណ៌​ស្វាយ


ដោយ​សារ​ផ្ទះ​ចាស់​ត្រូវ​ជួសជុល​បញ្ញា​និង​ប៉ា​ម៉ាក់​ត្រូវ​មក​រស់​នៅ​ផ្ទះ​ថ្មី​មួយ​រយៈ ហើយ​នាង​ក៏​រើស​យក​បន្ទប់​មួយ​នៅ​ជាន់​ខាង​លើ​ដែល​មាន​ជញ្ជាំង​ពណ៌​ស្វាយ។ ចម្លែក​ត្រង់​ថា​បន្ទប់​មួយ​នេះ​មាន​សម្ភារ​ទាំង​អស់ ហាក់​ដូច​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​មុន​មិន​បាន​រើ​​ទៅ​ជាមួយ​ទេ។ ចាប់​តាំង​ពី​នៅ​បន្ទប់​នោះ​មក បញ្ញា​រក​ឃើញ​បន្ដោង​សោ​តុក្កតា​ពណ៌​ស្វាយ​មួយ ហើយ​នាង​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រែប្រួល​ដែល​នាង​ចាប់​ផ្ដើម​ចូល​ចិត្ត​ពណ៌​ស្វាយ ដែល​ជា​ពណ៌​ដែល​នាង​ស្អប់​បំផុត។