ឧត្ដមស្វាមី

ឧត្ដមស្វាមី


សុភា​នី ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​គ្រឿង​សំអាងវ័យ​ក្មេង អាយុ​25​ឆ្នាំ​។ មាណវី​បាន​រៀបកា​រនឹង​ឧ​ត្ត​ម បាន​រយៈពេល​ជាង ២​ឆ្នាំ​មកហើយ​។