៣ថ្ងៃ

៣ថ្ងៃ


ដុកទ័រ Green ព្រោះតែនិស្ស័យបានលង់ស្រឡាញ់រ៉ូលីជាអ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនតែគួរឲ្យស្តាយនាងមានគូដណ្តឹងរួចហើយទើបចំណងស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្អែមនេះត្រូវកាត់ផ្តាច់។

កំឡុងពេលវត្តមានរបស់រ៉ូលីចាកចេញទៅអ្នកជំងឺថ្មីស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនក្នុងជីវិតរបស់ដុកទ័រនាងធ្លាប់ជាអតីតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់កាលពី១០ឆ្នាំមុនតែនាងមានជំងឺជាប់ខ្លួនមិនអាចរស់នៅបន្តឡើយសល់ពេលត្រឹមតែ៣ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ។