ទំហំស្នេហ៍ប៉ុនមេឃ

ទំហំស្នេហ៍ប៉ុនមេឃ


«ពាក្យស្រឡាញ់» ដែលយុទ្ធ ចង់និយាយប្រាប់ទៅរិឆាដា បានត្រឹមលាក់ទុកក្នុងប្រអប់ទ្រូង គេមិនអាចសារស័ព្ទពាក្យក្នុងចិត្តចេញទៅបានដោយហេតុថា វិឆាដាកំពុងសាងទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយសក្កដា ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់យុទ្ធផ្ទាល់។

ទោះឈឺចាប់យ៉ាងណា ទោះនាងស្រឡាញ់នរណា នាងនៅជាមួយនរណា នាងនៅទីណា នាងប្រែទៅជាយ៉ាងណា ក្តីស្រឡាញ់គេចំពោះនាងមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្តូរនោះឡើយ។