ខ្លោងទ្វារមរណៈ វគ្គ២ (បុព្វេស្នេហ៍)

ខ្លោងទ្វារមរណៈ វគ្គ២ (បុព្វេស្នេហ៍)


ពិធីថ្វាយខ្លួនបានសម្រេច ទើបនាំខ្លួនស្រីក្រមុំម្នាក់ទៅកាន់សម័យកាល ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា ព្រះអង្គម្ចាស់ (ភូទិជា) ជាម្ចាស់ខ្លោងទ្វារដំណាក់ហ្លួងទ្រង់ព្រមទទួលតង្វាយជិវិតពីអ្នកភូមិដំណាក់ហ្លួងព្រោះថា (វីឌីណា គឺជាអតីតព្រះជាយារបស់ទ្រង់។ បញ្ញារិទ្ធ គឺរូបថ្មីរបស់ទ្រង់ ភូទិជា ទើបបញ្ញារិទ្ធអាចឆ្លងជាតិទៅរក វិឌីណា បាន។

រឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាស់កើតឡើងនៅភព (ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា) ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ (ភូទិជា) មិនអាចធ្វើអ្វីលើបញ្ញារិទ្ធបានឡើយសូម្បីតែពេលដាក់ទណ្ឌកម្មលើរូបកាយរបស់បញ្ញារិទ្ធទ្រង់ក៏ឈឺដូចគ្នា។