អាគមក្នុងផ្ទះ

អាគមក្នុងផ្ទះ


ដំណាក់ហ្លួង បានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើននាក់។ មនុស្សម្នាជាច្រើនគឺខ្លាចរអាដំណាក់នេះរហូតដល់ពូជពង្សហ្លួងត្រូវបានគេរើសអើងនៅក្នុងស្រុកភូមិ។

ពីក្រោយអាថ៍កំបាំងនៃការស្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើននាក់នេះមកពីគំនុំពីអតីតកាលរបស់លោកហ្លួងពិជ័យ។