បន្ដោងក្បាលក្របី (បុព្វកម្មបន្តវេន)

បន្ដោងក្បាលក្របី (បុព្វកម្មបន្តវេន)


ភាពតក់ស្លុត ភាពឈឺចាប់ កំហឹងខឹងស្អប់ ត្រូវបានចងជាបណ្តាសា....