សុបិន្តជីវិត

សុបិន្តជីវិត


ក្ដីសុបិន...ឬគោលបំណងទៅថ្ងៃអនាគត...ឱ្យតែឮសំនួរនេះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាចុកចាប់ឥតល្ហែ ព្រោះតែគោលបំណងរបស់ខ្ញុំវាមិនស័ក្ដសមនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណា។ ខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រដែលមានក្ដីស្រមៃខ្ពស់ ចង់ក្លាយទៅជាអ្នកឌីសាញដ៏ពូកែម្នាក់។ ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែសើចចំអកខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ពីក្ដីស្រមៃរបស់ខ្ញុំ។