ទេវរូបត្បូងខ្មៅ

ទេវរូបត្បូងខ្មៅ


រូបទាំងនេះសាងឡើងពីថ្មភក់ទាំងអស់ថ្វីត្បិតតែថ្មមានសម្រស់មិនល្អតែតម្លៃប្រវិត្តរបស់វាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយ។

និពន្ធដោយ លោក វង់ ផឿង នៅឆ្នាំ ១៩៧៤