អរុណរង្សី

អរុណរង្សី


សម្បកខ្លួនខ្ញុំជានាង... តែខ្ញុំមិនមែនជានាង... មិនថាគេជូនកាដូជាអ្វីក៏ដោយ គឺសុទ្ធតែមានហេតុផលទាំងអស់។ តើ ពិតមែនទេ? ក្រោយការស្លាប់អស់រយៈពេល៧ថ្ងៃ រង្សីត្រូវបានរស់ឡើងវិញដោយមិនដឹងមូលហេតុ តែសារីដែលជាក្មួយស្រីរបស់មីងឡាមបែរជាត្រូវស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុដូចគ្នាទៅវិញ។ មីងឡាមដែលជាម្តាយតែងយកម្ហូបដែលភ្លែកពីគេមកឱ្យកូនស្រីរង្សីហូបជាប្រចាំ ជាមួយហ្នឹងការចាក់ថ្នាំរក្សាសាកសពទៅវិញ។ តើការរស់ឡើងវិញរបស់រង្សីមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់សារីមែនទេ?