រង់ចាំស្នេហ៍

រង់ចាំស្នេហ៍


កន្លងមកបងតែងតែគិតថា អូនទៅចោលបង ចាកចាញទៅដោយមិនបានប្រាប់ ក្បត់ពាក្យសន្យាដែលយើងបានសន្យាថានិងនៅជាមួយគ្នា មិនទៅណាចោលគ្នាទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ ពេលនេះបងដឹងហើយថាការរង់ចាំមួយនេះ ពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់ ទោះបីរងទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណាក៏បងយល់ព្រម...