រាត្រីសួស្តីសាវី

នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានចាំច្បាស់ផំផុត ហើយវាជារឿងដ៍ចម្លែកបំផុតដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំបានជួបប្រទះ ហើយខ្ញុំត្រូវការចម្លើយជាច្រើនដើម្បីបកស្រាយហេតុការណ៍ដ៍ចម្លែកមួយនេះប៉ុន្តែនៅតែគ្មានអ្នកណាអាចឆ្លើយតបសម្រាប់សំនួររបស់ខ្ញុំបានឡើយ។ នេះជាអ្វីដែលលោក ឃុត វឌ្ឍន: សព្វថ្ងៃជាភ្នាក់ងារលក់អចលនះទ្រព្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ ដែលបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវនេះផ្ទាល់តែម្តង។