ព្រៃល្បាស់ខៀវខ្ចី

ព្រៃល្បាស់ខៀវខ្ចី


បងតែងស្អប់អូន ស្អប់ពាក្យទាំងអស់ដែលអូនធ្វើដាក់បង តែ...នៅទីបំផុតបងពិតជាអាណិតអូនណាស់ ស្នាមចិត្តដែលរបួសនេះហើយធ្វើឲ្យបងដឹងថាអូនជានារីម្នាក់ដែលល្អគ្រប់យ៉ាងចំពោះបង ! ផ្អែមល្វីងជូរចត់ បងបានជួបអស់ហើយ តែ... បងមិនអាចដកចិត្តពីអូនបានជាដាច់ខាត។