មេឃប្រែពណ៌

មេឃប្រែពណ៌


មេឃពិតជាមានពន្លឺស្រឡះមិនខុសពីដួងចន្ទដែលកំពុងតែរះនៅចំពោះមុខជើងមេឃពិតជាមានពណ៍ស្រស់ភ្លឺថ្លាតែបងបានរំលាយឲ្យក្លាយទៅជាអ័ព្ទស្រងាត់វិញព្រោះអ្វី?