ឆ្មបបុរាណ

ឆ្មបបុរាណ


នាងគ្មានបំណងប៉ងអាក្រក់មកលើយើងនោះទេ គេមកសុំជំនួយពីយើងឱ្យជួយ តែយើងខ្លួនឯងនោះទេ ដែលនាំរឿងដាក់ខ្លួន ក្នុងចិត្តកើតនូវសេចក្តីលោភរហូតដាច់លាភជួបនូវទុក្ខភ័យបែបនេះ!