ឆ្មាអនាថា

ឆ្មាអនាថា


ឃ្លាតកាយឆ្ងាយស្រុកគឺជាអ្វីដែលចិត្តខ្ញុំប្រាថ្នា។ ខ្ញុំបានចាកស្រុកកំណើតមកបន្តការសិក្សានៅកណ្តាលក្រុងដ៏ទំនើបស៊ីវិល័យមួយនេះពីឆ្នាំហើយ។ពេលមកនៅដំបូងៗ ខ្ញុំគិតថាមហាឯករាជ្យពហុសេរីភាពដល់ហើយ ព្រោះគ្មានម៉ែឃាត់គ្មានម៉ែហាមហើយ ក៏គ្មានម៉ែមកជេរមុខក្រោយចង់ទៅណាមកណាដល់ថ្មើរណាក៏តាមចិត្ត។....