មនុស្សក្នុងចិត្ត

មនុស្សក្នុងចិត្ត


មនុស្សប្រុសម្នាក់នេះហើយដែលខ្ញុំតែងអង្គុយគិតវែងឆ្ងាយម្នាក់ឯង រហូតភ្លេចខ្លួនគ្រូហៅសួរហើយនៅមិនដឹងទៀតផង។