អ្នកណានៅមុខខ្ញុំ?

អ្នកណានៅមុខខ្ញុំ?


នៅលើរថយន្ដក្រុងមួយ សុផៃស្រាប់តែធ្លាក់ចិត្តស្រលាញ់ទៅលើមនុស្សប្រុសដែលអង្គុយនៅមុខគេ ប៉ុន្ដែមានតែគេម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលឃើញម្នាក់នោះ...