យប់ថ្ងៃហាឡូវីន

យប់ថ្ងៃហាឡូវីន


វាជារឿងមួយដែលកើតឡើងក្នុងរាត្រីនៃបុណ្យហាឡូវីន...យុវវ័យជំទង់មួយក្រុមប្រមូលផ្ដុំគ្នា និយាយរឿងរន្ធត់ ហើយបន្ទាប់ពីនោះ ម្នាក់ៗស្លាប់ដោយអាថ៌កំបាំង ហើយឃោរឃៅបំផុត