ទូទឹកកកមួយទឹក

ទូទឹកកកមួយទឹក


សុខឿនជានិស្សិតមកពីខេត្ត ផ្លាស់មករៀននៅទីក្រុង ហើយតម្រូវត្រូវការទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ជាច្រើនសម្រាប់ការរស់នៅតែម្នាក់ឯងមួយនេះ។ ក្នុងនោះ នាងបានចាប់ចិត្តនៅទូទឹកកកចាស់មួយ ប៉ុន្ដែនាងមិនដឹងទេថា​​​ របស់មួយទឹក តែងតែមានប្រវត្តិរបស់វា...