ព្រៃកប់ខ្មោច

ព្រៃកប់ខ្មោច


ក្រោយពីប្រវិត្តសាស្រ្តខ្មែរបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនសតវត្សក៏បានបន្សល់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងឮហើយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះក៏មានរឿងរ៉ាវខាងអបិយជំនឿផងដែរ ដែលកាលពីដើមឡើយដូនតាខ្មែរជឿទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណ។