កូនអ្នកស្នងរូប

កូនអ្នកស្នងរូប


ដំណាលតគ្នានៃជំនឿដែលជឿថា មនុស្សដែល ត្រូវខ្មោចចូល សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានរាសីដាក់នេះក៏ ធ្វើឱ្យអ្នកស្រុកទាំងមូលជឿ នឹងនាំគ្នាចំណាំមើលឱ្យតែ កើតមានខ្មោចចូលទៅលើនរណាម្នាក់ គឺពួកគេនាំអ្នក នោះទៅរកគ្រូមើលឬនាំទៅទីវត្តអារាម ដើម្បីឱ្យព្រះសង្ឃ ស្រោចទឹកចេញនិងបណ្តោះគ្រោះលើករាសីឡើងវិញ។