ស្អប់តែស្រឡាញ់

ស្អប់តែស្រឡាញ់


រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងធ្វើអោយខួរក្បាលមួយនេះមានតែគំនុំ និងចិត្តស្អប់ ប៉ុន្តែទង្វើនិងក្តីស្រលាញ់ដែលមានកន្លងមករវាងពួកយើងទាំងពីរនៅតែមិនអាចអូសទាញបេះដូងមួយនេះចេញពីក្តីស្រលាញ់របស់អ្នកបាន។