ម៉ានីយ៉ា

ម៉ានីយ៉ា


ម៉ានីយ៉ា​នារី​ស្រស់​ស្អាត​ ប្រុស​ណា​ឃើញ​ក៏​លង់​ស្រលាញ់ តែ​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច។ ដោយសារ​ស្រលាញ់​មនុស្ស​ប្រុស​ម្នាក់ នាង​បាន​រៀបចំ​ផែនការ​​និង​សម្លាប់​មនុស្ស​ដោយ​មិន​ញញើត​ដៃ។