ក្អែបខ្មៅ

ក្អែបខ្មៅ


ព្រោះតែភាពលោភលន់ និង មហិច្ចតារបស់ខ្លួន ហ៊ានលើកដៃប្រហាមិត្តភ័ក្រ្ត កែអាក្រក់ជាល្អ កែខ្មៅជាស ចុងក្រោយគ្រប់យ៉ាងត្រូវលាងដោយឈាម។

ជារឿងបែបស៊ើបអង្កេត និពន្ធឡើងក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៦៥ ដល់១៩៧២ ដោយអ្នកនិពន្ធឈ្មោះ វង់ ផឿង៕