ផ្លូវថ្នល់ត្រង់

ផ្លូវថ្នល់ត្រង់


យប់បាត់ព្រលឹមចូលផ្ទះយប់ចូលផ្ទះព្រលឹមក៏បាត់ពីផ្ទះវិញពេលខ្លះយប់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំនៅជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុទៀតជីវិតជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់ៗគឺបែបនេះហើយ។

ក្រឺង!ក្រឺង!សម្លេងទូរស័ព្ទរោទ៍ឡើងកាត់ដំណេកកម្លោះអ្នកសារព័ត៌មានឱ្យភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទាំងកណ្តាលអាធ្រាត្រ។