គម្រោងការ​សម្ងាត់​ ២០៣៥

គម្រោងការ​សម្ងាត់​ ២០៣៥


កូន​ស្រី​អភិជន​ជា​ច្រើន​នាក់ បាត់​ខ្លួន​បន្ត​បន្ទាប់​គ្នា ប៉ុន្តែ​ក្រុម​ប៉ូលិស​មិន​អាច​តាម​ប្រមាញ់​ជនល្មើស​បាន វា​ដូច​ជាព្រនង់​មួយ​ដែល​សំពង​ប៉ូលិស​មិន​ដក​ដៃ។